Новость в Кременчуге:

Водій з Полтавщини домігся скасування у суді штрафу за перевищення швидкості, зняте на TruCAM


Новость в Кременчуге: Водій з Полтавщини домігся скасування у суді штрафу за перевищення швидкості, зняте на TruCAM — об этом сообщает Кременчуг Тудей.

2020-12-15DiduhКременчуг Today: Водій з Полтавщини домігся скасування у суді штрафу за перевищення швидкості, зняте на TruCAMÄåìîíñòðàöèÿ ðàáîòû óñòðîéñòâà èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè TruCam âî âðåìÿ áðèôèíãà, â Êèåâå, 8 îêòÿáðÿ 2018 ã.  Óêðàèíå ñ 8 îêòÿáðÿ ïàòðóëüíàÿ ïîëèöèÿ íà÷àëà èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó TruCam äëÿ ôèêñàöèè ñêîðîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.  ÷àñòíîñòè, â Êèåâå óñòðîéñòâà TruCam óñòàíîâèëè â äâóõ ìåñòàõ: íà ïðîñïåêòå Áàæàíà è ïðîñïåêòå Ïîáåäû. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Житель Полтавської області, який отримав штраф за перевищення швидкості, домігся через суд його скасування.

Про це йдеться в єдиному судовому реєстрі.

Водію виписали штраф за перевищення швидкості, правопорушення було зафіксоване приладом TruCAM.

Водій попросив правоохоронців пред’явити докази порушення ПДР. Однак після ознайомлення з ними обвинувачений сказав, що вони непереконливі. На фото з TruCAM не було видно того, хто керував авто.

Водій оскаржив штраф у суді. Там зробили висновок, що “на фотознімку з приладу TruCAM не зафіксовано особу, яка знаходилася за кермом цього автомобіля”. Також судді відзначили, що через відсутність спеціальних дорожніх знаків на фото стало неможливим встановити – рухався водій в межах населеного пункту чи ні.

Водій з Полтавщини домігся скасування у суді штрафу за перевищення швидкості, зняте на TruCAM — Кременчуг Тудей

➤ Новости Кременчуга от 15.12.2020 на сайте novosti-kremenchuga.top


Источник новости: kremen.today

Все новости Кременчуга на одном сайте novosti-kremenchuga.top

фото автора сайта Приватка

Новости Кременчуга

Я являюсь автором и редактором сайта novosti-kremenchuga.top Помогаю экспертам маркетинга делиться знаниями, а читателям - узнавать новое. Если вы желаете задать мне вопрос или предложить сотрудничество - пишите мне: мои контакты

Похожие материалы: